REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO DO SZCZAWNICY W RAMACH
PROGRAMU MASTERCLASS LEADERSHIP WITH THE POPE
I ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Wyjazdu szkoleniowego „Masterclass”, zwanego dalej „Wyjazdem” jest Fundacja
  Centrum Twórczości Narodowej (CTN) z siedzibą przy Aleje Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa,
  zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Wyjazdu może być każdy student krakowskiej Uczelni Wyższej, który dokona
  internetowej rejestracji oraz opłaty manipulacyjnej 100 zł. . Pierwszeństwo wzięcia udziału w wyjeździe
  mają studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Wpisanie się do formularza jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz
  jego akceptacją.
  4.Celem Wyjazdu jest zdobycie przez Uczestników wiedzy z zakresu poszczególnych szkoleń i prelekcji
  oraz możliwość zdobycia osobistej relacji mentorskiej podczas konkursu-warsztatu.
  5.Wyjazd odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku, w Dworku Gościnnym Park Górny 7, 34-460
  Szczawnica.
  6.Miejscem zbiórki Uczestników Wyjazdu jest wejście główne do pawilonu Sportowo-Dydaktycznego
  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 4. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją
  rejestracji na wyjazd czuwać będą przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów UEK.
  II REJESTRACJA
 5. Rejestracja Wyjazdu składa się z dwóch etapów :
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na wydarzenia dostępnego na
  www.PopeLeadership/registration i na portalu Facebook,
  • potwierdzenie uczestnictwa w odpowiedzi na otrzymanego maila ze szczegółowymi
  informacjami.
  2.Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
  w celu dalszej organizacji Wyjazdu oraz udzielenie zgody na filmowanie i publikowanie wizerunku
  w kontekście relacji przez media z wydarzenia.
  3.O udziale w Wyjeździe decyduje poprawność wypełnienia arkusza zapisów oraz kolejność rejestracji.
  W Wyjeździe bierze udział 300 osób. Każdy kolejny uczestnik jest wpisywany na Listę Rezerwową.
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników spośród wybranych osób.
  4.Rejestracja możliwa będzie od dnia 22 września 2019 , od godziny 18:00.
 6. Potwierdzenia uczestnictwa należy dokonywać w terminie 2 dni roboczych od otrzymania e-maila
  informującego o prawidłowym wypełnieniu formularza i możliwości udziału w Wyjeździe.
 7. Brak potwierdzenia uczestnictwa i wpłaty 100 zł w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
  z rezygnacją z uczestnictwa. w Wyjeździe. Miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.
  III OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON
  1.Organizator oświadcza, że dane osobowe zawarte w formularzu zostaną wykorzystane tylko w celach
  realizacji projektu i nie zostaną przekazane dalej, zgodne z RODO.
  2.Organizator zobowiązuje się do:
  • zapewnienia ubezpieczenia NNW podczas pobytu na Wyjeździe,
  • zorganizowania udziału w szkoleniach z zakresu podanego przez Organizatora,
  • zapewnienia posiłku w formie lunch oraz przerw kawowych,
  • przejazdu z miejsca zbiórki do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem.
  • wydania certyfikatu ze zrobienia kursu leadership
  • umożliwienia udziału w warsztacie-konkursie z możliwością wygrania relacji mentorskiej.,
  3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skradziony, uszkodzony lub zagubiony bagaż Uczestnika,
  • zachowanie Uczestników Wyjazdu oraz następstwa z tego wynikające, w tym chwilowy lub
  stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
  4.Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z „Listy Uczestników” oraz wydalenia z wyjazdu
  z powrotem na własny koszt , w przypadku rażącego naruszania zasad współżycia społecznego lub
  poniższego Regulaminu w czasie trwania podróży i pobytu.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu ośrodka, porządku publicznego
  i polskiego prawa,
  • stawienia się na zbiórce w wyznaczonym terminie,
  • nie spożywania napojów alkoholowych i wszelkiego rodzaju środków odurzających podczas
  trwania szkoleń, w przerwie między nimi oraz podczas podróży,
  • stosowania się do poleceń Organizatorów
  • pokrycia ewentualnych szkód podczas Wyjazdu,
  • nieposiadania wszelkiego rodzaju broni, środków odurzających i innych przedmiotów
  narażających uczestników na niebezpieczeństwo.
  6.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy zarówno sobie jak i innym
  7.Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację przebiegu szkoleń przez Organizatora.
  IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1.W przypadku wycofania się z wyjazdu, uczestnik zobowiązany jest znaleźć osobę na swoje miejsce
  i poinformować o zmianie Organizatorów co najmniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem.
  2.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.
  3.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie uczestnik zostanie
  poinformowany na wydarzeniu, na portalu Facebook.
  5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  V. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), zwane dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Fundacja Centrum Twórczości Narodowej z siedzibą w Warszawie,
  Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
  Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie zdecyduje się Pani/Pan na
  ich przekazanie, udostępnianie Pani/Panu oferowanych przez nas usług może nie być możliwe.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
  w celu wskazanym w zgodzie, tj. w celu organizacji i udziału w wydarzeniu Master Class
  w Szczawnicy – przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu lub do cofnięcia przez
  Panią/Pana zgody,
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań
  przed zawarciem umowy – przez okres trwania umowy,
  c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, jeśli taki
  obowiązek będzie spoczywał na Administratorze, do czasu zrealizowania tego obowiązku,
  d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie
  usprawiedliwionych celów Administratora, tj. np. w celach oceny lub ulepszania oferowanych
  usług, ich promocji, ochrony osób i mienia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, uzyskiwania
  pomocy prawnej, bądź pomocy lub wsparcia innych doradców, w szczególności technicznych
  i technologicznych, rozliczeń z kontrahentami, celach archiwizacyjnych, dokumentacyjnych lub
  dla wykazania rozliczalności – przez czas niezbędny do zrealizowania tego uzasadnionego
  interesu.
 11. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  a) organom publicznym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie
  ich działania,
  b) dostawcom usług, rozwiązań informatycznych i technicznych, w tym hostingodawcom,
  c) operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom,– w przypadku, gdy będzie to
  niezbędne do realizacji usługi na Pani/Pana rzecz,
  d) doradcom w celu uzyskania pomocy prawnej, oraz doradztwa i wsparcia w innych
  sferach działalności,
  e) podmiotom zapewniającym ochronę osób i mienia – jeśli byłoby to niezbędne dla
  zapewnienia ochrony,
  f) innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Panią/Panem.
 12. Pani/Pana dane mogą być, w niektórych przypadkach, przekazywane do odbiorców z państw
  trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku
  Pani/Pana dane osobowe zostaną odpowiednie zabezpieczone.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 14. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
  zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.